Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/35835
Title: Đảm bảo an sinh xã hội cho nông dân- Thực trạng và một số hàm ý chính sách
Authors: Đinh, Thị Nga
Bùi, Văn Huyền
Keywords: An sinh xã hội
Nông dân
Nông thôn
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 33 .- Tr.113-116
Abstract: Đối với người nông dân, chính sách đảm hảo an sinh xã hội được thể hiện trên các trụ cột chính là: bảo hiểm y tế (BHYT) tự nguyện, bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện, trợ giúp xã hội, xóa đói giảm nghèo, cung ứng dịch vụ xã hội cơ bản. Bài viết đánh giá thực trạng đảm bảo an sinh xã hội cho người nông dân dựa trên các trụ cột này, qua đó đưa ra một số khuyến nghị để hoàn thiện chính sách an sinh xã hội cho nông dân ở nước ta trong thời gian tới.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/35835
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.41 MBAdobe PDF
Your IP: 44.200.27.215


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.