Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/35844
Title: Công tác tư tưởng trước yêu cầu ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về đạo đức, lối sống trong tình hình mới
Authors: Võ, Văn Thưởng
Keywords: Yêu cầu ngăn chặn
Suy thoái về đạo đức
Lối sống
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Cộng sản;Số 946 .- Tr.10-18
Abstract: Để góp phần quan trọng ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên hiện nay, cần tăng cường công tác tư tưởng, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, “bệnh” cơ hội, thực dụng. Trong đó, cần thực hiện những giải pháp có tính chất căn bản và toàn diện, như xây dựng và thực hiện nghiêm việc rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên; đấu tranh kiên quyết với những tư tưởng phản văn hóa, phản đạo đức; thực hành dân chủ rộng rãi, thường xuyên và nghiêm chỉnh thực hiện tự phê bình và phê bình...
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/35844
ISSN: 2734-9063
Appears in Collections:Cộng sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.33 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.232.99


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.