Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/35846
Title: Yêu cầu, nhiệm vụ và giải pháp nâng cao chất lượng công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong giai đoạn hiện nay
Authors: Quản, Minh Cường
Keywords: Chính trị nội bộ
Giai đoạn hiện nay
Công tác bảo vệ
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Cộng sản;Số 946 .- Tr.24-29
Abstract: Công tác bảo vệ chính trị nội bộ là một bộ phận quan trọng của công tác xây dựng Đảng, có ý nghĩa sống còn đối với sự tồn vong của Đảng, của chế độ và là trách nhiệm của toàn Đảng, trước hết là của các cấp ủy, tổ chức đảng và toàn thể đảng viên. Hiện nay, diễn biến của tình hình trong nước và quốc tế đang đặt ra cho công tác này những yêu cầu, nhiệm vụ mới, đòi hỏi phải có các giải pháp đồng bộ nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng công tác bảo vệ chính trị nội bộ.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/35846
ISSN: 2734-9063
Appears in Collections:Cộng sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.26 MBAdobe PDF
Your IP: 3.80.3.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.