Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/35852
Title: Giải quyết mối quan hệ giữa thực hành dân chủ và tăng cường pháp chế, bảo đảm kỷ cương xã hội đặt trong tổng thể việc nắm vững và xử lý tốt các mối quan hệ lớn của đảng ta (Kỳ 2)
Authors: Lê Hải
Keywords: Biện chứng
Bản chất mối quan hệ
Dân chủ
Pháp chế
Bảo đảm
Kỷ cương xã hội
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Cộng sản;Số 946 .- Tr.52-62
Abstract: Trên bình diện tổng thể, khi xem xét và xử lý các mối quan hệ lớn cần trên quan điểm toàn diện, hệ thống, liên thông. Các yếu tố cấu thành của từng mối quan hệ lớn đều có quan hệ biện chứng, chế ước, ràng buộc lẫn nhau, tương hỗ phát triển khi được kết hợp hài hòa, ở thế cân bằng phát triển.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/35852
ISSN: 2734-9063
Appears in Collections:Cộng sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.1 MBAdobe PDF
Your IP: 3.80.3.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.