Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/35864
Title: Về thực hiện cơ chế, chính sách cán bộ ở cơ sở
Authors: Hồng Văn
Keywords: Chính sách
Cơ chế
Cán bộ cơ sở
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Xây dựng Đảng;Số 12 .- Tr.30-31,55
Abstract: Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách cán bộ nói chung, trong đó có cơ chế chính sách cụ thể đối với cán bộ cơ sở. Các cấp, các ngành chỉ đạo thực hiện nghiêm túc và chặt chẽ các chế độ, chính sách nên đã động viên cán bộ ở cơ sở tự học tập nâng cao trình độ về mọi mặt, từng bước đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đổi mới, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng ở cơ sở. Nhiều cán bộ ở cơ sở tận tụy với công việc, được nhân dân yêu mến và tín nhiệm. Tuy nhiên, việc thực hiện cơ chế, chính sách cán bộ ở cơ sở còn bộc lộ nhiều hạn chế được đề cập cụ thể trong bài viết.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/35864
ISSN: 1859-0829
Appears in Collections:Xây dựng Đảng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.44 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.179.111


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.