Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/35881
Title: Công tác tạo động lực làm việc cho cán bộ công chức, viên chức tại Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình Hà Nội
Authors: Nguyễn, Thị Thanh Huyền
Vũ, Thị Hằng Nga
Keywords: Động lực làm việc
Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình Hà Nộ
Cán bộ công chức, viên chức
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 33 .- Tr.157-160
Abstract: Nghiên cứu đánh giá công tác tạo động lực làm việc cho cán bộ công chức, viên chức (CBCCVC) tại Chi cục Dân số- Kế hoạch hóa gia đình Hà Nội. Thông qua khảo sát 52 CBCCVC tại Chi cục, nhóm tác giả đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tạo động lực làm việc cho CBCCVC nhà nước nói chung và tại Chi cục Dân số- Kế hoạch hóa gia đình Hà Nội nói riêng.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/35881
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.29 MBAdobe PDF
Your IP: 44.192.79.149


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.