Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/35884
Title: Các yếu tố ảnh hưởng đến việc phát triển thị trường Condotel; nghiên cứu trường hợp tại Phú Quốc, Kiên Giang
Authors: Nguyễn, Quyết Thắng
Dương, Thanh Tùng
Keywords: Yếu tố ảnh hưởng
Phát triển thị trường Condotel
Phú Quốc
Kiên Giang
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 33 .- Tr.161-164
Abstract: Nghiên cứu nhằm đánh giá, đo lường các yếu tố ảnh hưởng đến việc phát triển thị trường Condotel tại Phú Quốc. Kiên Giang. Với phương pháp thống kê mô tả, đánh giá độ tin cậy bằng phương pháp Cronbach’s Alpha, phân tích nhân tố khám phá (EFA), phân tích hồi quy đa biến; kết quả nghiên cứu cho thấy, có 6 yếu tố ảnh hưởng đến việc phát triển thị trường Condotel, gồm: (1) Cơ chế, chính sách; (2) Môi trường kinh tế; (3) Xu hướng đầu tư: (4) Sự tin cậy; (5) Kết cấu hạ tầng và Cơ sở vật chất du lịch; (6) Thông tin. Trên cơ sở nghiên cứu, nhóm tác giả đã đề xuất một số hàm ý chính sách nhằm phát triển thị trường Condotel tại Phú Quốc, Kiên Giang,
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/35884
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.38 MBAdobe PDF
Your IP: 3.229.142.91


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.