Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/35922
Title: Phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam thời gian qua
Authors: Nguyễn, Văn Dần
Nguyễn, Tiến Đức
Keywords: Doanh nghiệp vừa và nhỏ
Thành công
Hạn chế
Việt Nam
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông;Số 10 .- Tr.38-46
Abstract: Trong thời gian gần đây, các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam đã có sự phát triển mạnh mẽ, đóng góp quan trọng vào sự phát triển chung của đất nước, nhất là tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, giúp huy động các nguồn lực xã hội cho đầu tư phát triển, xóa đói giảm nghèo… Bên cạnh đó, các doanh nghiệp vừa và nhỏ vẫn còn gặp nhiều khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Nguyên nhân dẫn đến những hạn chế có nhiều, nhưng chủ yếu xuất phát từ chính bản thân các doanh nghiệp này và các môi trường bên ngoài.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/35922
ISSN: 1859-0519
Appears in Collections:Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
6.66 MBAdobe PDF
Your IP: 3.84.132.40


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.