Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/35960
Title: Phát triển Đảng trong doanh nghiệp ngoài nhà nước đáp ứng yêu cầu giai đoạn hiện nay
Authors: Lê, Cao Thắng
Đỗ, Minh Hùng
Keywords: Phát triển Đảng
Doanh nghiệp
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Cộng sản;Số 946 .- Tr.68-73
Abstract: Các doanh nghiệp ngoài nhà nước đang là nơi có sự phát triển năng động, mạnh mẽ, cả về số lượng và chất lượng doanh nghiệp, doanh nhân, đội ngũ công nhân, người lao động - những tiền đề quan trọng thúc đẩy công tác phát triển đảng. Nhưng trên thực tế, công tác phát triển đảng trong khu vực này lại chưa tương xứng với tiềm năng, chưa đáp ứng yêu cầu của Đảng, của cách mạng Việt Nam giai đoạn hiện nay.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/35960
ISSN: 2734-9063
Appears in Collections:Cộng sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.25 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.253.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.