Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/35970
Title: Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội khơi nguồn và bứt phá trong thời kỳ hội nhập
Authors: Anh Phương
Keywords: Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội
Thời kỳ hội nhập
Bứt phá
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Cộng sản;Số 946 .- Tr.93-99
Abstract: Sau 31 năm xây dựng và phát triển, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) ngày càng lớn mạnh, trở thành tập đoàn kinh tế hàng đầu của đất nước với những chiến lược, bước đi khơi nguồn và bứt phá trong thời kỳ hội nhập. Cách làm ấy tiếp tục được Tập đoàn vận hành sáng tạo và năng lên một tầm cao mới trong nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ 2020 -2025 với mục tiêu thực hiện thắng lợi chiến lược chuyển đổi số, tiên phong kiến tạo xã hội số và là nòng cốt trong xây dựng tổ hợp công nghiệp quốc phòng công nghệ cao.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/35970
ISSN: 2734-9063
Appears in Collections:Cộng sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.86 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.232.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.