Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/35972
Nhan đề: Một số vấn đề lý luận về quản trị rủi ro doanh nghiệp
Tác giả: Vũ, Thị Hằng Nga
Từ khoá: Rủi ro
Quản trị rủi ro
Mô hình quản trị rủi ro
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán;Số 14 .- Tr.64-67
Tóm tắt: Nghiên cứu cũng đã chỉ ra được bản chất của quản trị rủi ro doanh nghiệp. Đồng thời, phân tích cơ sở lý luận kết hợp với các bước công việc từ nhận diện rủi ro, đánh giá rủi ro, định lượng rủi ro và giám sát rủi ro, làm căn cứ cho các doanh nghiệp tham khảo, xây dựng mô hình quản trị rủi ro.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/35972
ISSN: 1859-4093
Bộ sưu tập: Nghiên cứu Tài chính Kế toán

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.31 MBAdobe PDF
Your IP: 3.230.152.133


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.