Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/35974
Title: Nhà nước Đại Cồ Việt trong bối cảnh lịch sử, chính trị Đông Á thế kỷ X
Authors: Nguyễn, Văn Kim
Keywords: Nhà nước Đại Cồ Việt
Chính trị
Thế kỷ X
Lịch sử
Đông Á
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử;Số 4 .- Tr.18-28
Abstract: Bài viết; Đấu tranh dành độc lập và sự khẳng định vị thế của một quốc gia độc lập; Nhận thức và tư duy chính trị khu vực; Tìm đến một mô hình và con đường phát triển mới; Kết luận.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/35974
ISSN: 0866-7497
Appears in Collections:Nghiên cứu Lịch sử

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
779.78 kBAdobe PDF
Your IP: 44.192.254.246


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.