Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/35980
Title: Chủ tịch Hồ Chí Minh với Ấn Độ và sự gắn kết tình hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ
Authors: Nguyễn, Văn Lan
Keywords: Hồ Chí Minh
Ấn Độ
Hữu nghị
Việt Nam
Ấn Độ
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Cộng sản;Số 946 .- Tr.106-111
Abstract: Trong sự nghiệp hoạt động cách mạng, trải qua các chặng đường lịch sử, từ 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước (1911 - 1941), đến khi về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam (1941 - 1969), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại một di sản đồ sộ về hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc. Trong đó, di sản quan hệ Việt Nam - Ấn Độ mà hiện nay vẫn luôn được hai nước trân trọng giữ gìn, kế thừa, phát triển.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/35980
ISSN: 2734-9063
Appears in Collections:Cộng sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.28 MBAdobe PDF
Your IP: 54.227.97.219


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.