Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/35993
Title: Bàn về nâng cao hiệu quả, chất lượng quan hệ lao động trong giai đoạn hiện nay
Authors: Trịnh, Việt Tiến
Keywords: Hiệu quả
Chất lượng
Quan hệ lao động
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 571 .- Tr.69-70
Abstract: Nâng cao chất lượng hoạt động quan hệ lao động trong tổ chức là vấn đề quan trọng đối với người lao động, người sử dụng lao động và xã hội. Nâng cao chất lượng quan hệ lao động, điều chỉnh hợp lý các chính sách liên quan đến hoạt động này là vấn đề cấp thiết hiện nay, bài viết đi vào tiếp cận các mối quan hệ phát sinh giữa các bên trong quan hệ lao động và đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng quan hệ lao động.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/35993
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
848.05 kBAdobe PDF
Your IP: 35.173.35.159


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.