Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36000
Title: Một số bài học kinh nghiệm trong phát triển kinh tế tập thể ở Việt Nam hiện nay
Authors: Vũ, Quỳnh Nga
Cao, Thị Hoa
Keywords: Bài học
Kinh nghiệm
Phát triển
Kinh tế tập thể
Việt Nam
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 571 .- Tr.73-74
Abstract: Ngay sau khi giành được độc lập năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta đã quan tâm đến phát triển kinh tế tập thể, từ các hình thức hợp tác giản đơn như tổ đổi công, tổ văn công... đã được hình thành ngay sau đó, dần dần tiến lên thành lập hợp tác xã, rồi hợp tác xã cao. Trải qua các giai đoạn phát triển của đất nước, khu vực kinh tế tập thể luôn có vai trò, vị trí quan trọng.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36000
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
881.49 kBAdobe PDF
Your IP: 3.238.232.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.