Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36006
Nhan đề: Tăng cường quản lý hiệu quả của lợi ích nhóm để đóng góp vào sự phát triển của đất nước
Tác giả: Vũ, Thị Hồng Thắm
Phạm, Thị Xinh
Từ khoá: Tăng cường
Quản lý
Lợi ích nhóm
Phát triển
Đất nước
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 571 .- Tr.81-83
Tóm tắt: Trong thời gian qua, nhìn chung tác động của các lợi ích nhóm và nhóm lợi ích đối với phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội là tích cực, bởi vì về cơ bản có sự thống nhất về lợi ích giữa các nhóm xã hội với nhau và giữa các nhóm xã hội với Nhà nước. Tuy nhiên, trước những tác động của nền kinh tế thị trường, việc quản lý, giám sát và điều chỉnh lợi ích nhóm để thống nhất với lợi ích của đất nước, của toàn thể dân tộc có tác dụng có vai trò hết sức quan trọng, góp phần thúc đẩy sự phát triển của xã hội trên cơ sở vừa có lợi cho nhóm lại vừa có lợi cho dân tộc. Bởi chính các nhóm lợi ích chân chính mà hoạt động tốt, có hiệu quả và thành công với các mục đích của mình thì ngoài những đóng góp về mặt kinh tế, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội còn có thể đóng góp quan trọng vào việc hoạch định, hoàn thiện, sửa đổi, bổ sung các chủ trương, các chính sách vào việc quản lý xã hội thông qua sự phản biện mang tính xây dựng.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36006
ISSN: 0868-3808
Bộ sưu tập: Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.19 MBAdobe PDF
Your IP: 54.80.173.217


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.