Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36013
Title: Một số giải pháp phát triển vận tải container trên tuyến thủy nội địa Hải Phòng - Ninh Bình
Authors: Nguyễn, Cao Ý
Keywords: Giải pháp
Phát triển
Container
Thủy nội địa
Hải Phòng
Ninh Bình
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 571 .- Tr.93-95
Abstract: Bài báo tập trung vào đánh giá thực trạng việc phát triển vận tải Container trên tuyến thủy nội địa Hải Phòng - Ninh Bình. Để đánh giá, bài báo đi vào phân tích thực trạng hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông trên các sông chính của khu vực nghiên cứu, chỉ ra những điểm nghẽn hiện nay trên tuyến thủy nội địa đang cản trở việc phát triển vận tải Container. Ngoài ra, bài báo cũng đánh giá thực trạng kết nối cảng thủy nội địa nói riêng và hệ thống đường thủy nội địa nói chung với các phương thức vận tải khác. Từ thực trạng phân tích, tác giả cũng đề xuất một số giải pháp mang tính cấp thiết hiện nay nhằm đẩy nhanh việc phát triển vận tải Container trên tuyến thủy nội địa Hải Phòng - Ninh Bình.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36013
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.29 MBAdobe PDF
Your IP: 3.229.142.91


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.