Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36015
Title: Ảnh hưởng của minh bạch trách nhiệm xã hội đến tỷ suất lợi nhuận: nghiên cứu thực nghiệm tại Việt Nam
Authors: Lưu, Thị Thái Tâm
Ngô, Mỹ Trân
Keywords: Ảnh hưởng
Minh bạch
Trách nhiệm xã hội
Tỷ suất lợi nhuận
Nghiên cứu thực nghiệm
Việt Nam
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 571 .- Tr.96-99,83
Abstract: Nghiên cứu được thực hiện nhằm phân tích ảnh hưởng của sự minh bạch thông tin trách nhiệm xã hội đến tỷ suất lợi nhuận kinh doanh của các công ty cổ phần niêm yết Việt Nam. Số liệu được thu thập từ 323 công ty phi tài chính niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội giai đoạn 2013-2017. Kết quả phân tích cho thấy tổng điểm minh bạch CSR chung ảnh hưởng tích cực đến đến khả năng sinh lời, tuy nhiên, mỗi khía cạnh minh bạch CSR thành phần lại có sự ảnh hưởng khác nhau đến khả năng sinh lời của công ty.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36015
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.16 MBAdobe PDF
Your IP: 3.237.34.21


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.