Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36015
Nhan đề: Ảnh hưởng của minh bạch trách nhiệm xã hội đến tỷ suất lợi nhuận: nghiên cứu thực nghiệm tại Việt Nam
Tác giả: Lưu, Thị Thái Tâm
Ngô, Mỹ Trân
Từ khoá: Ảnh hưởng
Minh bạch
Trách nhiệm xã hội
Tỷ suất lợi nhuận
Nghiên cứu thực nghiệm
Việt Nam
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 571 .- Tr.96-99,83
Tóm tắt: Nghiên cứu được thực hiện nhằm phân tích ảnh hưởng của sự minh bạch thông tin trách nhiệm xã hội đến tỷ suất lợi nhuận kinh doanh của các công ty cổ phần niêm yết Việt Nam. Số liệu được thu thập từ 323 công ty phi tài chính niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội giai đoạn 2013-2017. Kết quả phân tích cho thấy tổng điểm minh bạch CSR chung ảnh hưởng tích cực đến đến khả năng sinh lời, tuy nhiên, mỗi khía cạnh minh bạch CSR thành phần lại có sự ảnh hưởng khác nhau đến khả năng sinh lời của công ty.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36015
ISSN: 0868-3808
Bộ sưu tập: Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.16 MBAdobe PDF
Your IP: 3.229.142.91


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.