Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36021
Title: Để quyền thực sự là quyền
Authors: Trương, Hồng Quang
Keywords: Chuyển đổi giới tính
Tiếp cận thông tin
Quyền con người
Quyền công dân
Hạn chế quyền
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp;Số 13 .- Tr.24-28
Abstract: Bài viết phân tích một số vấn đề trong quá trình xây dựng và thi hành pháp luật về quyền con người, quyền công dân tại Việt Nam. Từ đó, tác giả đề xuất một số khuyến nghị để quyền thực sự là quyền.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36021
ISSN: 1859-2953
Appears in Collections:Nghiên cứu Lập pháp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.72 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.232.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.