Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36029
Title: Kháng nghị giám đốc thẩm trong Tố tụng Dân sự
Authors: Thạch, Phước Bình
Bùi, Thị loan
Keywords: Kháng nghị giám đốc thẩm
Tố tụng dân sự
Tòa án nhân dân
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp;Số 13 .- Tr.34-37,44
Abstract: Bài viết này trình bày, phân tích các quy định của pháp luật về kháng nghị giám đốc thẩm trong tố tụng dân sự (chủ thể có thẩm quyền kháng nghị giám đốc thẩm; căn cứ, điều kiện kháng nghị giám đốc thẩm; trình tự, thủ tục kháng nghị giám đốc thẩm), thực tiễn áp dụng thủ tục kháng nghị giám đốc thẩm và kiến nghị giải pháp hoàn thiện.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36029
ISSN: 1859-2953
Appears in Collections:Nghiên cứu Lập pháp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.93 MBAdobe PDF
Your IP: 35.175.107.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.