Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36038
Title: Nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách phổ biến, giáo dục pháp luật Việt Nam
Authors: Bùi, Văn An
Keywords: Nâng cao
Hiệu quả
Chính sách
Giáo dục pháp luật
Việt Nam
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 572 .- Tr.16-18
Abstract: Việt Nam đang trên con đường hội nhập và phát triển thì việc phổ biến, giáo dục pháp luật (viết tắt PBGDPL) hiện nay giữ vị trí quan trọng trong đời sống xã hội, là một trong những nhiệm vụ quan trọng mà Đảng và Nhà nước đề ra nhằm từng bước nâng cao dân trí pháp luật, nâng cao năng lực áp dụng đúng pháp luật, xác lập kỷ cương, phát huy dân chủ, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Trong phạm vi bài viết này, tác giả đề cập đến một số vấn đề lý luận, thực trạng chung về thực hiện chính sách PBGDPL, trên cơ sở đó xác định một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách PBGDPL ở nước ta.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36038
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.22 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.232.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.