Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36039
Title: Hiện trạng và giải pháp khai thác tài nguyên nước dưới đất vùng Đồng bằng sông Cửu Long
Authors: Hoàng, Văn Hoan
Triệu, Đức Huy
Keywords: Khai thác tài nguyên
Nước dưới đất nhạt
Đồng bằng sông Cửu Long
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Tài nguyên và Môi trường;Số 17(343) .- Tr.23-24
Abstract: Nước dưới đất nhạt ở Đồng bằng sông cửu Long phân bố dưới dạng thấu kính có nguồn gốc khí tượng cổ với nguồn bổ cập tự nhiên cho các tầng chứa nước (tầng chứa nước) nông từ nước mưa và nước mặt. Đối với các tầng chứa nước sâu, hầu như không nhận được sự bổ cập tự nhiên. Bởi vậy, để có thể khai thác tài nguyên nước nhạt lâu dài và bền vững phục vụ kinh tế dân sinh cần đặc biệt quan tâm đến việc khai thác sử dụng hợp lý.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36039
ISSN: 1859-1477
Appears in Collections:Tài nguyên và Môi trường

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
818.99 kBAdobe PDF
Your IP: 3.239.129.52


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.