Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36039
Nhan đề: Hiện trạng và giải pháp khai thác tài nguyên nước dưới đất vùng Đồng bằng sông Cửu Long
Tác giả: Hoàng, Văn Hoan
Triệu, Đức Huy
Từ khoá: Khai thác tài nguyên
Nước dưới đất nhạt
Đồng bằng sông Cửu Long
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Tài nguyên và Môi trường;Số 17(343) .- Tr.23-24
Tóm tắt: Nước dưới đất nhạt ở Đồng bằng sông cửu Long phân bố dưới dạng thấu kính có nguồn gốc khí tượng cổ với nguồn bổ cập tự nhiên cho các tầng chứa nước (tầng chứa nước) nông từ nước mưa và nước mặt. Đối với các tầng chứa nước sâu, hầu như không nhận được sự bổ cập tự nhiên. Bởi vậy, để có thể khai thác tài nguyên nước nhạt lâu dài và bền vững phục vụ kinh tế dân sinh cần đặc biệt quan tâm đến việc khai thác sử dụng hợp lý.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36039
ISSN: 1859-1477
Bộ sưu tập: Tài nguyên và Môi trường

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
818.99 kBAdobe PDF
Your IP: 3.239.129.52


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.