Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36043
Title: Thương nhân theo pháp luật thương mại Việt Nam
Authors: Lê, Văn Tranh
Keywords: Thương nhân
Phân loại thương nhân
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp;Số 13 .- Tr.50-56,64
Abstract: Trong phạm vi bài viết này, tác giả tập trung trình bày về nhận diện thương nhân ở ba góc độ: i) khái niệm, ii) đặc điểm, iii) phân loại về thương nhân theo pháp luật hiện hành.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36043
ISSN: 1859-2953
Appears in Collections:Nghiên cứu Lập pháp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.81 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.204.31


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.