Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36045
Title: Bảo vệ dữ liệu cá nhân tại Nhật Bản thông qua về Đạo Luật về bảo vệ thông tin cá nhân và một số khuyến nghị đối với Việt Nam
Authors: Lê, Xuân Tùng
Keywords: Bảo vệ dữ liệu cá nhân
Quyền riêng tư
Thông tin
APP
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp;Số 13 .- Tr.57-64
Abstract: Bài viết này cung cấp thông tin về bảo vệ dữ liệu cá nhân tại Nhật Bản thông qua Đạo luật bảo vệ thông tin cá nhân. Trên cơ sở kinh nghiệm quốc tế, tác giả đề xuất một số khuyến nghị cho Việt Nam khi xây dựng khung pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36045
ISSN: 1859-2953
Appears in Collections:Nghiên cứu Lập pháp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.61 MBAdobe PDF
Your IP: 35.172.217.174


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.