Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36046
Nhan đề: Đánh giá, phân tích vai trò của khoáng sản trong phát triển kinh tế - xã hội
Tác giả: Nguyễn, Hồ Việt Anh
Nguyễn, Thị Mỹ Xuyên
Từ khoá: Phân tích vai trò
Khoáng sản
Phát triển kinh tế-xã hội
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Tài nguyên và Môi trường;Số 17(343) .- Tr.29-31
Tóm tắt: Tài nguyên nói chung, tài nguyên khoáng sản nói riêng có vai trò hết sức quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội thông qua một số phương diện như tạo việc làm, tạo doanh thu cho Chính phủ, thu nhập ngoại hối, thúc đẩy các ngành khác phát triển, thu hút đầu tư nước ngoài. Để xem xét vai trò của tài nguyên khoáng sản, bài viết đánh giá, phân tích và thúc đẩy vai trò của khoáng sản trong phát triển kinh tế - xã hội, cũng như định hướng phát triển bền vững.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36046
ISSN: 1859-1477
Bộ sưu tập: Tài nguyên và Môi trường

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.12 MBAdobe PDF
Your IP: 34.231.247.88


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.