Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36065
Title: Ảnh hưởng của hoạt động khai thác khoáng sản đến môi trường và đề xuất giải pháp giảm thiểu tác động trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
Authors: Nguyễn, Văn Phương
Hoàng, Ngô Tự Do
Hoàng, Hoa Thám
Keywords: Khai thác khoáng sản
Môi trường
Giảm thiểu tác động
Ninh Thuận
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Tài nguyên và Môi trường;Số 17(343) .- Tr.41-43
Abstract: Ninh Thuận là địa phương có thế mạnh phát triển khoáng sản phi kim loại, chúng phân bố trên khắp diện tích toàn tỉnh với quy mô, chất lượng, trữ lượng khác nhau. Hiện nay, trên địa bàn toàn tỉnh có 28 mỏ đá xây dựng được cấp phép và 14 mỏ đã có quyết định phê duyệt trữ lượng với tổng công suất khai thác là 5,0 triệu m³/năm, trong khi đó nhu cầu là 12 triệu m³/năm.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36065
ISSN: 1859-1477
Appears in Collections:Tài nguyên và Môi trường

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.16 MBAdobe PDF
Your IP: 44.213.60.33


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.