Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36081
Title: Tăng cường kiểm soát nội bộ cho các doanh nghiệp trong thời đại 4.0
Authors: Nguyễn, Thị Thu Trang
Keywords: Kiểm soát nội bộ
Doanh nghiệp
Thời đại 4.0
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 572 .- Tr.72-74
Abstract: Kiểm soát nội bộ là một bộ phận quan trọng giúp cho nhà quản lý kiểm tra, giám sát được quá trình hoạt động của doanh nghiệp. Việc xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ hữu hiệu góp phần nâng cao uy tín, hình ảnh và sức cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường đặc biệt trong bối cảnh của cuộc cách mạng 4.0 hiện nay. Bài viết đề xuất một số giải pháp nhằm tăng cường hiệu quả hoạt động của kiểm soát nội bộ cho các doanh nghiệp Việt Nam.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36081
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.17 MBAdobe PDF
Your IP: 52.23.219.12


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.