Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36082
Nhan đề: Nội luật hóa các cam kết trong Luật định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương về bảo hộ nhãn hiệu
Tác giả: Nguyễn, Thị Nguyệt
Từ khoá: CPTPP
Bảo hộ nhãn hiệu
Sở hữu trí tuệ
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp;Số 14 .- Tr.14-20
Tóm tắt: Trong phạm vi bài viết này, tác giả phân tích các thỏa thuận trong Hiệp định Đối tác toàn điện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) về bảo hộ nhãn hiệu, đối chiếu với quy định của pháp luật Việt Nam và đưa ra một số kiến nghị hoàn thiện pháp luật sở hữu trí tuệ về bảo hộ nhãn hiệu phù hợp với CPTPP.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36082
ISSN: 1859-2953
Bộ sưu tập: Nghiên cứu Lập pháp

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.45 MBAdobe PDF
Your IP: 34.232.63.94


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.