Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36086
Title: Tổ chức công tác kết toán tại các công ty hợp doanh
Authors: Nguyễn, Văn Phong
Keywords: Công tác kết toán
Công ty hợp doanh
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 572 .- Tr.80-82
Abstract: Tổ chức công tác kế toán tại doanh nghiệp (DN) có vai trò hết sức quan trọng trong sự tồn tại và phát triển của DN. Với chức năng cung cấp thông tin và kiểm tra các hoạt động kinh tế, tài chính trong DN, công tác kế toán ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng và hiệu quả của công tác quản lý ở một DN, trong đó có Công ty hợp danh. Trong khuôn khổ bài viết này, tác giả tập trung làm rõ đặc điểm của Công ty hợp danh để từ đó làm rõ nội dung Tổ chức công tác kế toán tại các công ty này.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36086
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.28 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.232.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.