Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36090
Title: Hiện đại hóa hành chính lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông tin
Authors: Ngọc Yến
Keywords: Hiện đại hóa
Hành chính
Ứng dụng
Công nghệ thông tin
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Tài nguyên và Môi trường;Số 17(343) .- Tr.53-54
Abstract: Căn cứ vào kết quả tổng kết Chương trình tổng thể giai đoạn 2011 - 2020; từ yêu cầu cải cách hành chính và định hướng phát triển Ngành Tài nguyên và Môi trường, đề xuất mục tiêu và những nội dung, nhiệm vụ cải cách hành chính trọng tâm cần thiết về công tác hiện đại hóa hành chính cần triển khai thực hiện trong giai đoạn 2021 - 2030, nâng cao hiệu quả, hiệu lực, năng suất lao động công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, chuyên môn nghiệp vụ nhằm đạt được mục tiêu quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo đảm sự phát triển bền vững của Ngành.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36090
ISSN: 1859-1477
Appears in Collections:Tài nguyên và Môi trường

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
798.95 kBAdobe PDF
Your IP: 54.165.57.161


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.