Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36093
Title: Bảo vệ thường dân trước những hậu quả của cuộc xung đột vũ trang theo quy định của Luật nhân đạo quốc tế
Authors: Phạm, Hồng Hạnh
Keywords: Bảo vệ thường dân
Hỗ trợ nhân đạo
Xung đột vũ trang
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Luật học;Số 04 .- Tr.18-32
Abstract: Trong mọi cuộc xung đột vũ trang, thường dân luôn là đối tượng phải gánh chịu những hậu quả nặng nề nhất, từ thảm sát, tra tấn, hãm hiếp hay bị bắt làm nô lệ hoặc rơi vào các thảm họa nhân đạo như không lương thực, không được chăm sóc y tế... Xuất phát từ thực tế đó, bảo vệ thường dân luôn được coi là một trong những mục tiêu và nội dung căn bản nhất của luật nhân đạo quốc tế. Nội dung bài viết nhằm làm rõ hai vấn đề: Một là các vần đề lí luận về bảo vệ thường dân trong xung đột vũ trang như khái niệm thường dân; nguồn luật điều chỉnh vấn đề bảo vệ thường dân; các nguyên tắc bảo vệ thường dân; Hai là nội dung những quy định của luật nhân đạo quốc tế về bảo vệ thường dân trước những hậu quả của cuộc xung đột vũ trang như các quy tắc về việc sử dụng vũ lực, nghĩa vụ hỗ trợ nhân đạo của các bên tham chiến, các điều kiện chấm dứt sự bảo vệ đối với thường dân...
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36093
ISSN: 0868-3522
Appears in Collections:Luật học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
22.14 MBAdobe PDF
Your IP: 3.80.3.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.