Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36106
Title: Thời điểm thực hiện quyền yêu cầu phản tố của bị đơn theo quy định của pháp luật Tố tụng dân sự Việt Nam
Authors: Nguyễn, Ngọc Sơn
Keywords: Quyền yêu cầu phản tố
Bị đơn
Bộ luật Tố tụng dân sự
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp;Số 14 .- Tr.48-55
Abstract: Trong phạm vi bài viết này, tác giả phân tích những nội dung liên quan đến thời điểm đưa ra yêu cầu phản tố của bị đơn, qua đó nêu ra một số hạn chế, bất cập trong quá trình áp dụng pháp luật và đưa ra các kiến nghị hoàn thiện pháp luật về vấn đề này.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36106
ISSN: 1859-2953
Appears in Collections:Nghiên cứu Lập pháp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.52 MBAdobe PDF
Your IP: 35.170.64.36


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.