Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36117
Title: Vùng đất Tây Ninh buổi đầu khai phá (từ đầu thế kỷ XVII đến nửa đầu thế kỷ XIX)
Authors: Nguyễn, Đình Cơ
Keywords: Tây Ninh
Từ đầu thế kỷ XVII đến nửa đầu thế kỷ XIX
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử;Số 5 .- Tr.55-62,73
Abstract: Bài viết: Mở đầu; Vùng đất Tây Ninh trong thời kỳ của các chúa Nguyễn (Thế kỷ XVII-XVIII); Vùng đất Tây Ninh trong thời kỳ của vua Nguyễn ( Nửa đầu thế kỷ XIX); Nhận xét.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36117
ISSN: 0866-7497
Appears in Collections:Nghiên cứu Lịch sử

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
5.76 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.111.130


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.