Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36118
Title: Pháp luật về trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính Nhà nước đáp ứng yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa - Thực trạng và giải pháp
Authors: Trấn, Văn Duy
Keywords: Trách nhiệm người đứng đầu cơ quan nhà nước
Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Thanh tra;Số 09 .- Tr.11-14
Abstract: Bài viết: Thực trạng pháp luật về trách nhiệm người đứng đầu CQHCNN đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; Một số kiến nghị hoàn thiện pháp luật về trách nhiệm người đứng đầu cơ quan Nhà nước đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36118
ISSN: 2354-1121
Appears in Collections:Thanh tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.64 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.204.31


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.