Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36141
Title: Ban hành Quy trình vận hành liên hồ chứa trên Iưu vực sông Trà Khúc
Authors: Thanh Tâm
Keywords: Quy trình vận hành
Liên hồ chứa
Lưu vực sông Trà Khúc
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Tài nguyên và Môi trường;Số 15 .- Tr.50-51
Abstract: Ngày 25/7, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định 911/QĐ-TTg về việc ban hành Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Trà Khúc. Theo đó, ban hành kèm theo Quyết định này là Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Trà Khúc, bao gồm các hồ: iakđrinh, Nước Trong, Sơn Trà 1, Dăk Re và Sơn Tây.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36141
ISSN: 1859-1477
Appears in Collections:Tài nguyên và Môi trường

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.67 MBAdobe PDF
Your IP: 18.215.185.97


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.