Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36168
Title: Thực tiễn áp dụng án lệ để giải quyết các tranh chấp kinh doanh, thương mại của tòa án nhân dân ở Việt Nam hiện nay
Authors: Nguyễn, Thị Hoài Thương
Keywords: Án lệ
Tranh chấp kinh doanh thương mại
Áp dụng án lệ
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Giáo dục và Xã hội;Số 114(175) .- Tr.69-73
Abstract: Ngày 28/10/2015, Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân (TAND) tối cao đã ban hành Nghị quyết số 03/2015/NQ-HĐTP về quy trình lựa chọn, công bố và áp dụng án lệ. Việc ban hành Nghị quyết nhằm cụ thể hóa quy định tại điểm C Khoản 2 Điều 22 Luật Tổ chức TAND năm 2014 về sử dụng án lệ như là một phương thức mới của Tòa án trong việc áp dụng thống nhất pháp luật khi xét xử.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36168
ISSN: 1859-3917
Appears in Collections:Giáo dục và Xã hội

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.68 MBAdobe PDF
Your IP: 35.172.217.174


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.