Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36171
Title: Mô hình phân cấp, phân quyền ở một số nước châu âu và kinh nghiệm cho Việt Nam
Authors: Đinh, Văn Liêm
Keywords: Chính quyền địa phương
Phân quyền
Phân cấp
Quyền tự chủ
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Giáo dục và Xã hội;Số 114(175) .- Tr.78-83
Abstract: Hiến pháp năm 2013 đã có gợi mở cho tổ chức của chính quyền địa phương, đặc biệt Luật Tổ chức Chính quyền Địa phương đã có những quy định về phân cấp, phân quyền cho chính quyền địa phương. Tuy nhiên, hiện nay các địa phương còn lúng túng nhất định, được phân cấp và phân quyền như thế nào. Mục đích phân cấp, phân quyền giữa Trung ương và địa phương thực chất là việc phân định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể giữa các cơ quan Trung ương và địa phương.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36171
ISSN: 1859-3917
Appears in Collections:Giáo dục và Xã hội

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.01 MBAdobe PDF
Your IP: 18.204.2.231


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.