Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36186
Title: Nâng cao hiệu quả vì bình đẳng giới trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ở tỉnh Quảng Ngãi
Authors: Nguyễn, Thị Thảo
Keywords: Hiệu quả
Bình đẳng giới
Đào tạo và bồi dưỡng
Cán bộ
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Giáo dục và Xã hội;Số 114(175) .- Tr.107-112
Abstract: Trong những năm qua, tỉnh Quảng Ngãi đã có nhiều chuyển biến tích cực trong công tác bình đẳng giới (BĐG). Theo đánh giá của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, qua 5 năm (2011-2015) thực hiện chiến lược mục tiêu quốc gia về BĐG giai đoạn 2011 - 2020, Quảng Ngãi đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36186
ISSN: 1859-3917
Appears in Collections:Giáo dục và Xã hội

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.98 MBAdobe PDF
Your IP: 18.204.2.231


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.