Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/3619
Title: Tiềm năng, thực trạng và giải pháp phát triển du lịch cộng đồng ở An Giang
Authors: Lê, Văn Nhương
Nguyễn, Thị Kiều Loan
Keywords: Sư phạm Địa lý
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Luận văn tập trung vào một số nội dung chính sau: Trình bày cơ sở lý thuyết về DLCĐ; Phân tích các nguồn lực tác động phát triển DLCĐ tại An Giang; Đánh giá hiện trạng phát triển thông qua dữ liệu thứ cấp và sơ cấp và đề xuất một số giải pháp phát triển.
Description: 135 tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/3619
Appears in Collections:Khoa Sư phạm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
6.23 MBAdobe PDF
Your IP: 3.239.40.250


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.