Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36192
Title: Bàn thêm về dòng họ Mạc ở Hà Tiên và đối sách của các chúa Nguyễn
Authors: Lê, Bá Vương
Nguyễn, Đình Cơ
Keywords: Dòng họ Mạc
Đối sách
Hà Tiên
Chúa Nguyễn
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử;Số 8 .- Tr.16-23
Abstract: Bài viết; Tham vọng cát cứ của họ Mạc trên đất Hà Tiên; Chính sách của các chúa Nguyễn đối với họ Mạc; Kết luận.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36192
ISSN: 0866-7497
Appears in Collections:Nghiên cứu Lịch sử

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
5.42 MBAdobe PDF
Your IP: 3.233.219.103


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.