Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36196
Title: Ý chí Hồ Chí Minh trong việc xây dựng nên dân chủ cộng hòa ở Việt Nam qua cuộc tổng tuyển cử năm 1946
Authors: Nguyễn, Thị Lan Phương
Keywords: Hồ Chí Minh
Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa
Tổng tuyển cử năm 1946
Dân chủ
Nền dân chủ XHCN
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Lý luận Chính trị;Số 09 .- Tr.31-35
Abstract: Bài viết tập trung làm rõ ý chí Hồ Chí Minh trong việc xây dựng nền dân chủ cộng hòa và những giá trị đối với hiện nay.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36196
ISSN: 2525-2585
Appears in Collections:Lý luận Chính trị

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.57 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.218.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.