Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36198
Title: Kinh nghiệm của một số quốc gia trên thế giới về bảo đảm việc làm cho người lao động thông qua bảo hiểm thất nghiệp
Authors: Nguyễn, Vân Trang
Keywords: Luật
Đảm bảo việc làm
Bảo hiểm thất nghiệp
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Giáo dục và Xã hội;Số 114(175) .- Tr.125-130
Abstract: Bảo đảm việc làm là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của các chính phủ, có ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển kinh tế cũng như sự ổn định của toàn xã hội. Bảo đảm việc làm đòi hỏi phải thỏa mãn các yếu tố: 1/ Bảo đảm tính sẵn có của việc làm; 2/ Bảo đảm tính có thể tiếp cận được của việc làm; 3/ Bảo đảm tính có thể chấp nhận được và chất lượng việc làm [1, tr. 12].
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36198
ISSN: 1859-3917
Appears in Collections:Giáo dục và Xã hội

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.16 MBAdobe PDF
Your IP: 3.80.3.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.