Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36203
Title: Quan điểm về tự vận dụng những giá trị của chủ nghĩa Mác - Lênin về nhà nước
Authors: Tào, Thị Quyên
Điệp, Văn Chiến
Keywords: Chủ nghĩa Mác - Lênin về nhà nước
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Lý luận Chính trị;Số 09 .- Tr.41-45
Abstract: Việc vận dụng và phát triển những giá trị của chủ nghĩa Mác - Lênin về nhà nước là yêu cầu tất yếu, khách quan trong tiến trình đổi mới ở Việt Nam hiện nay. Nhưng vận dụng như thế nào, theo nguyên tắc nào? Bài viết phân tích các quan điểm cần quán triệt trong quá trình vận dụng, bảo đảm sự vận dụng đúng đắn, sáng tạo, phù hợp thực tiễn xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36203
ISSN: 2525-2585
Appears in Collections:Tạp chí Sinh hoạt lý luận

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.57 MBAdobe PDF
Your IP: 54.165.57.161


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.