Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36203
Nhan đề: Quan điểm về tự vận dụng những giá trị của chủ nghĩa Mác - Lênin về nhà nước
Tác giả: Tào, Thị Quyên
Điệp, Văn Chiến
Từ khoá: Chủ nghĩa Mác - Lênin về nhà nước
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Lý luận Chính trị;Số 09 .- Tr.41-45
Tóm tắt: Việc vận dụng và phát triển những giá trị của chủ nghĩa Mác - Lênin về nhà nước là yêu cầu tất yếu, khách quan trong tiến trình đổi mới ở Việt Nam hiện nay. Nhưng vận dụng như thế nào, theo nguyên tắc nào? Bài viết phân tích các quan điểm cần quán triệt trong quá trình vận dụng, bảo đảm sự vận dụng đúng đắn, sáng tạo, phù hợp thực tiễn xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36203
ISSN: 2525-2585
Bộ sưu tập: Tạp chí Sinh hoạt lý luận

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.57 MBAdobe PDF
Your IP: 54.144.55.253


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.