Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36213
Nhan đề: Phát triển đội ngũ giảng viên Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh ngang tầm nhiệm vụ trong giai đoạn mới
Tác giả: Hoàng Anh
Từ khoá: Đội ngũ giảng viên
Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Lý luận Chính trị;Số 09 .- Tr.61-65
Tóm tắt: Để phát triển đội ngũ giảng viên ngang tầm nhiệm vụ trong giai đoạn mới, cần áp dụng đồng bộ nhiều giải pháp: xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên giai đoạn 2020-2030; tạo nguồn giảng viên bằng các hình thức phù hợp; đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng giảng viên; tạo môi trường khoa học rộng mở cho giảng viên; thực hiện chế độ luân chuyển thường xuyên đối với giảng viên; chú trọng công tác dự giờ; định kỳ đánh giá đội ngũ giảng viên; xây dựng cơ chế, chính sách phù hợp.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36213
ISSN: 2525-2585
Bộ sưu tập: Tạp chí Sinh hoạt lý luận

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.53 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.180.174


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.