Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36217
Title: Luât sư Nguyễn Hữu Thọ - người tổ chức thực hiện thành công tư tưởng đại đoàn kết của chủ tịch Hồ Chí Minh
Authors: Phạm, Hồng Chương
Nguyễn, Bé Lê
Keywords: Luật sư Nguyễn Hữu Thọ
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Lý luận Chính trị;Số 09 .- Tr.73-78
Abstract: Nhân dịp Hội thảo quốc gia kỷ niệm 110 năm ngày sinh Luật sư Nguyễn Hữu Thọ, bài viết khẳng định: Đồng chí Nguyễn Hữu Thọ là một trí thức yêu nước nhiệt thành, quyết dấn thân trên con đường cách mạng, trở thành nhà lãnh đạo kiên trung của Đảng ta, có những cống hiến to lớn cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc. Đồng chí là một trong những người đứng đầu Mặt trận thống nhất dân tộc đã thực hiện thành công trong thực tiễn tư tưởng đại đoàn kết Hồ Chí Minh; là hiện thân của tinh thần đoàn kết dân tộc, suốt đời phấn đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân. Đồng chí Nguyễn Hữu Thọ mãi là một tấm gương sáng để các thế hệ hôm nay học tập và noi theo.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36217
ISSN: 2525-2585
Appears in Collections:Lý luận Chính trị

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.81 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.232.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.