Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36219
Title: Thực hiện mô hình bí thư Đảng ủy đồng thời là Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ở An Giang – thực trạng và giải pháp
Authors: Hồ, Ngọc Trường
Nguyễn, Thành Nhân
Keywords: Phương thức lãnh đạo
Bí thư đảng ủy
Chủ tịch UBND
An Giang
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Lý luận Chính trị;Số 09 .- Tr.86-90
Abstract: Bài viết tập trung làm rõ ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm và xác định một số giải pháp tiếp tục thực hiện, duy trì bền vững mô hình ở An Giang.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36219
ISSN: 2525-2585
Appears in Collections:Lý luận Chính trị

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.55 MBAdobe PDF
Your IP: 35.173.35.159


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.