Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36222
Nhan đề: Gắn phát triển kinh tế du lịch với bảo đảm an ninh môi trường ở nước ta
Tác giả: Nguyễn, Thị Minh Tân
Từ khoá: Phát triển kinh tế du lịch
An ninh môi trường
Phát triển bền vững du lịch Việt Nam
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Lý luận Chính trị;Số 09 .- Tr.91-95
Tóm tắt: Bài viết tập trung làm rõ một số hình thức chủ yếu thực hiện sự gắn kết giữa phát triển kinh tế du lịch với đảm bảo an ninh môi trường ở nước ta hiện nay.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36222
ISSN: 2525-2585
Bộ sưu tập: Tạp chí Sinh hoạt lý luận

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.56 MBAdobe PDF
Your IP: 34.207.247.69


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.